Galerie Františka Šorma

Kruhový rozhled ze Zvičiny

Zvičina (Schwitschin)

Emanuel Poche: Soupis památek historických a uměleckých v okresu Královédvorském (1937).Pamětní kniha kostelní z 1825, dnes v knihovně Nár. musea v Praze, sign. V A. 45, Heimat I. 31, VII. 126.

Na temeni vrchu Zvičiny FILIÁLNÍ KOSTELÍK SV. JANA NEP. Postaven 1706 Ferdinandem Kotulinským z Kotulina na místě starší dřevěné svatyně, připomínané již 1560. Roku 1824 kostel vyzdoben nákladem bratří Jana a Josefa Patzeltů. R. 1873 vyhořela věž a l. 1873 – 77 kostel opraven. Kostel raně barokní, prostý obdélný, 5/8 záv., s věží na západní straně. Na nízkém, kamenném soklu. Kryt valbový, břidlový. Věž hranolová, jednopatrová. V přízemí, na západní straně, pùlkruhem uzavřený vchod s hladkým rámem, vedoucí do předsíňky a přízemí věže. Stěny lodi členěny lisenami a prolomeny celkem šesti okny, lunetovými, opatřenými hladkými šambranami. Vnitřek obdélný, zakončen pěti stranami osmiúhelníku, sklenut valeně s lunetami. Cípy klenby na ořímsované pilastry. V lunetách klenby okna. Dřevěná prkenná kruchta.

Zařízení: Hlavní oltář z pískovce, dole světle hnědě, nahoře bíle natřený. Na vysokém konkávním soklu, zdobeném reliefní zlacenou páskovou dekorací volná nika, tvořená prohnutými volutovými pilíři, spojenými vykrojenou římsou. Ve výklenku volná plastická skupina, znázorňující postavu klečícího sv. Jana N., jemuž anděl zleva ukazuje kříž. Okolo, na pilířích i na stěně kněžiště, mráčky s putti. Ve vrcholu oltáře postava Boha Otce. Po stranách sochy sv. Jana Křt. a Jana Evang. Tumba pravoúhlá, dřevěná, na ní nový, bezvýznamný tabernákl. Okolo r. 1740. Na stěnách kostelíka dřevěné konsolky s nově polychromovanými figurami sv. Jana Papeže, sv. Jana Kapistrana, sv. Jana z Boha, sv. Ivana, sv. Jana Zlatoústého a sv. Jana Almužníka. Slušné barokní práce, kolem 1750.

Chata na Zvičině

V roce 1891 postavil majitel hospodářství čp. 21 na Zvičině Josef Machka Patzelt na vrcholu Zvičiny budovu, která měla být hostincem. Machkovo hospodářství v obci Zvičině i s hostincem, polnostmi, lesíkem a lomem koupil 12. srpna 1898 za 6.300 zlatých Jindřich Nechánský, starosta Národní jednoty severočeské. Klub českých turistù koupil chatu s polnostmi 26. dubna 1900 za 8.135 zl. 37 krejcarů.

V roce 1908 byla přistavěna dřevěná veranda a některé stěny nahrazený zděnými. Roku 1910 byl přistavěn u vchodu do chaty větrolam a v květnu 1913 začala přístavba bytu pro hostinského o dvou místnostech a pěti pokojíkù v podkroví pro přenocování. Vnějšek budovy byl pobit železnobrodskou břidlicí. Okresní výbor v Hostinném aby vytvořil čechùm příkoří, nechal osázet v roce 1914 pozemky na vrcholu Zvičiny, které měl ve vlastnictví lesními stromky a prostranství před chatou obehnat hrubým plotem.

V roce 1925 byla zahájena přistavba rozhledny. Ocelovou konstrukce otáčivé věže navrhla a vyrobila továrna E. Krause z Pardubic, stavební část byla zadána ing. Štěrbovi z Těšnova. Slavnostní otevření se konalo již 25. dubna 1926. Ve věži byl instalován velký astronomický dalekohled zvětšující až 100 krát. Chata byla na vzpomínkové slavnosti dne 29. května 1927 pojmenována chatou Raisovou k uctění památky spisovatele Karla Václava Raise, který v roce 1926 zemřel. Byla odhalena mramorová pamětní deska a uvnitř chaty bronzový relief představující spisovatele a jeho rodný domek v Bělohradě. Silnice byla postavena jako odbočka ze silnice Horní Brusnice - Miletín v délce 1.190 m přes obec Zvičinu až k chatě po roce 1928.

Zvičinský kostelík:

Původní dřevěný kostelík byl pravděpodobně zasvěcen mistru Janu Husovi. V roce 1706 byl nákladem hraběte Ferdinanda Kotulínského z Kotulína a Křížkovic, pána na panství Bílé Poličany postaven nový kamenný raně barokní kostelík zasvěcený sv. Janu Nepomuckému, který je zobrazen plastikou na hlavním oltáři mezi sochami sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty. Dne 5. července 1873 o osmé hodině večerní uhodil blesk do věže kostelíka a zapálil ji. Hořící věž spadla na střechu kostela a ta se rovněž vznítila. Až roku 1877 byla postavena nová věž a 19. září oprava oslavena bohoslužbou.